dnes je 28.03.2020, meniny má Soňa

Rescan - prezentácia

Klikni na obrázok pre zväčšenie

Grafické okno, plachta ( štafle ), dovoľuje aktívne pracovať s rezerváciami, ubytovaniami, otvárať jednotlivé účty, robiť presuny termínov a presťahovania pomocou počítačovej myšky.Obsluha má názorný prehľad o obsadení izieb vo zvolenom termíne, na ploche sú farebne rozlíšené rezervácie potvrdené, nepotvrdené a rezervácie so zaplatenou zálohou, aktuálne obsadené izby, aktuálne uz odídené izby, vyradené izby, zvýraznené sú vyplnené poznámky k ubytovaniu, vyradeniu a k rezervácii. Zafarbenie si tiež môže obsluha zvoliť podľa svojich potrieb.
Práca v okne zoznamu rezervácií rozširuje možnosti práce o ďalšie funkcie, ako sú vystavenie potvrdenia alebo proforma faktúry k rezervácii, generovanie zoznamu podľa zvoleného filtra, zmazanie rezervácie, obnovenie zmazanej rezervácie, pridelenie izieb k rezervácii, menný zoznam, vyplnenie rezervovaných služieb, práca s účtom rezervácie atď.
Zoznam ubytovaní dovoľuje zaevidovať nové ubytovanie, otvoriť už zapísané na opravu údajov, otvoriť a pracovať s účtom ubytovania, v okne účtu sa robia tiež platby a odchod. Zoznam je možné usporiadať jednoducho kliknutím na nadpis príslušného stĺpca.
Okno zoznamu ubytovaných hostí zobrazuje zoznam hostí filtrovaný podľa voľby obsluhy, umožňuje otvoriť okno ubytovania pre doplnenie, opravu údajov, odchod s rezerváciou a opätovný príchod dlhodobo ubytovaného hosťa.
Odchody
V okne obsadenosti je možné vidieť údaje o predpokladanej obsadenosti v grafickej i číselnej podobe. Kliknutím na vybraný deň sa zobrazia podrobné údaje vrátane voľnej kapacity podľa jednotlivých typov izieb.
Predaj tovaru a služieb na recepcii pre ubytovaných aj neubytovaných zákazníkov je riešený modulom programu Rescan v spojení s fiškálnou tlačiarňou. Evidenciu skladu spracováva manažér recepcie programu F-max.
Program spolupracuje so systémom elektronických kľúčov SALTO.
Zoznam skupín dovoľuje pracovať s účtom skupiny, zobrazitť a tlačiť zoznamy hostí a obsadených izieb patriacich k vybranej skupine.
Účet nebývajúceho je možné v programe založiť pre potreby akcií, ktoré budú fakturované. Používa sa na zaťažovanie položiek hotelových služieb ako je napr. prenájom, automatické zaťažovanie konzumácie z reštauračných pokladní pre skupiny alebo klientov, ktorí majú na hoteli akciu, ale nie sú ubytovaní.
Zoznam vyradených izieb sa používa na vyradenie izby z užívania, zaradenie do užívania, opravy údajov o vyradení.
Okno zmenárne slúži na evidenciu nákupu, výberu zahraničných mien, program pracuje s kurzovým lístkom Európskej centrálnej banky aktualizovaným prostredníctvom internetu. Obsluha môže zadať do kurzového lístka príslušné zmenárenské poplatky.
Prehľady zmenárne obsahujú sumáre nakúpených a vybraných mien, zostavu valutovej knihy s podrobným rozpisom zmenárenských operácií za zvolené obdobie, aktuálny stav cudzích mien v zmenárenskej pokladni.
Prehľad pokladne – zoznam vystavených hotovostných platieb, vkladov a výberov hotovosti, pohybu hotovosti domácej meny v zmenárni. Dovoľuje dotlač potvrdenia o vklade, výbere hotovosti.
Pokladňa
Prehľady týkajúce sa aktuálnych a starších ubytovaní – hotelová kniha,zoznam ubytovaných zahraničných hostí pre účely tlače hlasení o pobyte, zoznam hostí s odchodom v aktuálny deň, prehľad tržieb od poslednej dennej uzávierky, t.j. za aktuálny deň.
Hlasenia
Prehľady o aktuálnom stave izieb – jedným z prehľadov je zostava stavu izieb tlačená po poschodiach. Okno tlačovej zostavy umožňuje zostavu vytlačiť na zvolenej tlačiarni, uložiť zostavu do súboru vo zvolenom formáte pre ďalšie spracovanie , napr. poslanie e-mailom.
Zoznam klientov, zoznam firiem – tieto zoznamy slúžia na rýchly výber klienta, firmy pri opakovanom ubytovaní, program eviduje počty prenocovaní, počty pobytov, sumu úhrad, údaje o poslednom pobyte. Obsluha môže vyplniť hodnotenie klienta v piatich stupňoch, od výborného po nežiadúceho.
Zoznam firiem obsahuje evidenčné údaje firiem pre vystavenie faktúry – hotelového účtu podľa platnej legislatívy.
Záznamy o vybraných operáciách obsluhy sú zapisované a dajú sa sa zobraziť v prehľade činností užívateľov.
Zoznam uzávierok ukazuje kedy a kým boli robené uzávierky a či bolo zariadenie v prevádzke alebo uzavreté.
Prehľad platieb obsahuje zoznam vystavených platieb, stornované platby a storno platby sú rozlíšené farebne. Zoznam slúži aj na dotlač kópií dokladov o platbe, obsahuje funkciu storna platby a otvorenia okna s položkami vybraného účtu.
Zostatky na účtoch – program vypíše zoznam ubytovaní so sumami nevyplatených položiek. Program obsahuje tiež zostavu zostatkov a prírastkov podľa kódov služieb.
Servisné služby – prehľad je možné tlačiť za zvolený deň alebo obdobie, podrobne pre zvolenú službu alebo sumárne pre všetky objednané služby alebo pre vybrané služby.
Zoznam vystavených proforma faktúr podľa zvoleného obdobia vystavenia alebo splatnosti.
Daňové plnenia podľa kódov sú výstupy pre zaúčtovanie tržieb za dané obdobie. Tržby sú sumované podľa stredísk a rozpísané aj podľa jednotlivých kódov služieb, uvádzajú sa sumy s daňou, základ dane a daň.
Odvod mestskej dane – obsahuje údaje pre odvod dane za ubytovanie.
Štatistika ubytovacieho zariadenia je vytvorená pre potreby hlásenia štatickému úradu.
Mesačná obsadenosť obsahuje údaje o obsadenosti izieb, lôžok a prístelkov a údaje o tržbách za ubytovanie sumované za jednotlivé mesiace zvoleného obdobia.
Predpokladaná obsadenosť obsahuje údaje z rezervácií a ubytovaní sumované za jednotlivé dni zvoleného obdobia.