dnes je 28.03.2020, meniny má Soňa

Informácie k používaniu ERP

Prevzaté z portálu daňovej správy SR:

Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP

Otázky a odpovede k problematike používania ERP po účinnosti zákona o používaní ERP


289
ZÁKON
z 18. júna 2008

o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov